Uwagi dla Autorów

 

  • Autorów, zamierzających opublikować swój artykuł w „Ruchu Pedagogicznym”, prosimy o nadsyłanie tekstów na adres e-mailowy (rektor@wsp.edu.pl) - bądź wydruk wraz z płytą lub dyskietką (edytor MS WORD) - przygotowanych według następujących zasad:

- w tekście powinny być podane pełne imiona osób wymienionych po raz pierwszy;

- przypisy bibliograficzne powinny być umieszczone bezpośrednio w tekście i zawierać nazwisko autora, rok wydania dzieła i numer 

  strony,  np.: (Lewowicki, 2000, s. 5);

            - jeśli przytaczana praca ma dwóch autorów należy wymienić oba nazwiska; przy większej liczbie autorów podać pierwsze nazwisko i "i in.", np.:

              (Kwieciński, i in., 1991);

- cytując dokumenty należy podać początek zapisu bibliograficznego, np.: (DzU 2008, nr 15, poz. 15), (Raport o...); 

- na dole strony powinny być umieszczone tylko przypisy odautorskie.

  • Do tekstu prosimy dołączyć krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim (wraz z tytułem artykułu) oraz słowa kluczowe w języku angielskim, a także na osobnej stronie krótką notę o autorze. Jeśli tekst przygotowany został przez więcej niż jednego autora, należy nadesłać noty biograficzne wszystkich autorów oraz pełny adres korespondencyjny i adres e-mailowy autora, który będzie prowadził korespondencję dotyczącą publikacji.
  • Bibliografia zamieszczona po tekście artykułu powinna mieć następujący układ:

- Lewowicki T. (1994): Przemiany oświaty. Wyd. „Żak”, Warszawa

- Lewowicki T (2000): Edukacja alternatywna - tradycje, inspiracje, przemiany, relacje z reformami. W: J.Piekarski,

   B. Śliwerski (red.): Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy. OW „Impuls”, Kraków 

- Lewowicki T. (1987): Idee przemian oświatowych. „Ruch Pedagogiczny” nr 6

- Ustawa z 26.01.1982, Karta Nauczyciela; tekst ujednolicony: „Dziennik Ustaw” 2006 nr 97, poz. 674 ze zmianami

- Edukacja narodowym priorytetem. (1989) Raport Komitetu Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej. PWN,

   Warszawa-Kraków

- opis bibliograficzny strony WWW musi zawierać nazwisko autora i tytuł pracy, tryb dostępu, protokół dostępu (miejsce, ścieżka, nazwa),

a także datę dostępu, np.: Recenzja artykułu Stefana Mieszalskiego O dyscyplinie w klasie szkolnej dostępna na:

http://dydaktyka.wyklady.org/wyklad/1006_recenzja-artykulu-stefana-mieszalskiego-o-dyscyplinie-w-klasie-szkolnej.html

 (otwarty 5 stycznia 2011) 

- w bibliografii prosimy podać nazwiska tłumaczy prac obcojęzycznych.

  •  Nadesłane teksty zgodne z wymaganiami redakcyjnymi są opiniowane anonimowo (bez identyfikacji autora tekstu), dlatego przy tekście powinna być osobna strona tytułowa pracy z imieniem i nazwiskiem autora oraz jego afiliacją.
  •  Maszynopis przysłany do Redakcji jest traktowany przez Redakcję i Wydawcę jako utwór oryginalny, do którego Autor dysponuje pełnią praw. Jeśli Autor utworu publikował go przed nadesłaniem do „Ruchu Pedagogicznego”, musi opatrzyć swój tekst) stosownym przypisem zawierającym informację o miejscu i czasie publikacji.
  • Maszynopis przysłanego do Redakcji tłumaczenia jest traktowany przez Redakcję i Wydawcę jako tłumaczenie (utwór), do dokonania którego Autor dysponował pełnią praw.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i skrótów. Redakcja nie zwraca tekstów nadesłanych, które nie ukazały się w „Ruchu Pedagogicznym”.